Ana Sayfa
Öğrenci İşleri
Hazırlık Sınıfları Yönergesi

HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ

               SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
  YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM- ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ
         
             BİRİNCİ BÖLÜM
                     Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıflarında uygulanacak eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1)  Bu Yönerge, zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıflarında eğitim gören ön lisans ve lisans öğrencilerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1)  Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile “Sakarya Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1)  Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,
b) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,
c) Senato: Sakarya Üniversitesi Senatosunu,
ç) Birim: Hazırlık Eğitimi veren birimler.
d) Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı: Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Bölüm Başkanlığını,
 
      İKİNCİ BÖLÜM
Yabancı Diller Hazırlık Eğitim ve Öğretimine İlişkin Genel Esaslar
Hazırlık öğretiminin düzenlenmesi
MADDE 5 – (1)  Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı dil hazırlık öğretimi, iki yarıyıl şeklinde yapılır. Hazırlık öğretimi boyunca dersler, öğrencilerin Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı veya düzey belirleme sınavındaki başarı düzeylerine göre; başlangıç, orta, ileri düzeylerde ve haftada en az 20 (yirmi) saat olacak şekilde düzenlenir ve yürütülür. Zorunlu hazırlık sınıflarında kur sisteminin uygulanıp uygulanmamasını her birim kendisi belirler. Bahar yarıyılı başında ara sınav notlarına göre düzeyler tekrar oluşturulabilir. Her düzeyde haftada kaç saat ders olacağı, hangi derslerin okutulacağı, sınavların yüzdelik ve devamsızlık oranları eğitim-öğretim yılı başlamadan önce ilgili eğitim birimleri veya Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenerek ilan edilir. Kur sistemi uygulayan zorunlu hazırlık sınıflarının düzenlemesini, her birim kendi işleyişine göre yapar.
Yabancı dil yeterlilik sınavları
MADDE 6 – (1)  Yabancı dil hazırlık eğitimi alacak öğrencilerin dil yeterlilikleri, ilgili eğitim birimi veya Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı aracılığı ile belirlenir. Sınavlar güz dönemi başında akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Bu sınavlar için mazeret sınavı hakkı yoktur. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavlarının usul ve esasları ilgili birimler ve Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir.
Hazırlık programlarında sınavlar
MADDE 7 – (1) Hazırlık programı boyunca, yapılacak sınavların sayısı ve içeriklerine ilgili birimler ve Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı karar verir.
(2) Yıl içi ve yıl sonu sınavlarının hangi faaliyetlerden oluşacağı ve katkı düzeyleri eğitimöğretim dönemi başlamadan önce belirlenerek ilan edilir.
(3) Üniversite Senatosu tarafından onaylanan akademik takvim çerçevesi içinde; ara sınavların ve yıl sonu sınavının yapılacağı tarihler ve nasıl (yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü) yapılacağı güz yarıyılın başlangıcını izleyen 15 (on beş) gün içinde belirlenip ilan edilir.
Devam zorunluluğu
MADDE 8 – (1)  Hazırlık sınıfında derslere devam zorunluluğu oranı
a) Yabancı Diller bölüm başkanlığı için en az % 85,
b) Yabancı Diller Eğitimi Bölümü için en az %80,
c) Alman Dili ve Edebiyatı ve Çeviribilim bölümlerinin hazırlık sınıfları için en az %80
ç) Arapça Zorunlu Hazırlık sınıfları için en az %80 olarak uygulanmaktadır. 
(2) Hazırlık programlarında ilgili birimlerin devam şartını sağlamayan öğrenciler başarısız sayılır, yılsonu ve bütünleme sınavlarına katılamazlar. Fakat bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında açılacak Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girebilirler.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 9 - (1)  Öğrencilerin sınav sonuçlarına itirazları ile ilgili olarak Sakarya Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde-19 hükümleri uygulanır.
Mazeret sınavına girme
MADDE 10 – (1)  Mazeret sınavları ve uygulaması ile ilgili olarak Sakarya Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav uygulama esasları hükümleri uygulanır.
Hazırlık sınıfından ayrılma
MADDE 11-(1)  İsteğe bağlı hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenci, sadece güz yarıyılı başında ve en geç eğitim-öğretimin başladığı hafta sonuna kadar dilekçe vererek hazırlık sınıfından ayrılabilir. Zorunlu hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenci, isteği ile hazırlık sınıfından vazgeçemez.
(2) Ayrılan öğrencinin yerine sıradaki yedek öğrenci alınır. Bu şekilde yerleştirilen yedek öğrenci de eğitim-öğretimin başlamasından sonraki ikinci hafta sonuna kadar dilekçe vererek hazırlık sınıfından vazgeçebilir.
(3) Bu sürelerden sonra hazırlık sınıfı bırakılamaz ve ayrılmak isteyen öğrenci hiçbir şekilde lisans öğrenimine bir sonraki eğitim-öğretim yılından önce başlayamaz.
        ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
            Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimine İlişkin Esaslar
Zorunlu hazırlık programından muafiyet
MADDE 12 – (1) Lisans programlarına yeni kabul edilen öğrencilerin yabancı dil yeterlilikleri, akademik yılbaşında uygulanan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavıyla saptanır.
a) Yabancı Diller Bölüm başkanlığı tarafından yürütülen hazırlık programı zorunlu olan bölümler için yeterlilik sınavında Başarı Notu 100 üzerinden en az 75 (yetmiş beş) tir. Bu sınavda 100 üzerinden 75 (B2) ve üzerinde not alanlar veya YÖK’ün kabul ettiği dil sınavlarından B2 seviyesine denk not alanlar Zorunlu Hazırlık öğretiminden muaf sayılırlar.
b) Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği tarafından yürütülen hazırlık programı yeterlik sınavında Başarı Notu 100 üzerinden en az  80 (seksen) dir. Bu sınavda 100 üzerinden 80 (seksen) ve üzerinde not alanlar Zorunlu Hazırlık öğretiminden muaf sayılırlar. Muafiyet için denkliği kabul edilecek sınavlar dört temel dil becerisini ölçen ve ilgili birim tarafından kabul edilen sınavlardır. Muafiyet için kabul edilecek sınavlara son iki yıl içerisinde girmiş olma şartı bulunmaktadır.
c) Alman Dili ve Edebiyatı ve Çeviribilim bölümleri tarafından yürütülen hazırlık programı yeterlik sınavında Başarı Notu 100 üzerinden en az 65 (altmış beş) tir. Bu sınavda 100 üzerinden 65 (altmış beş) ve üzerinde not alanlar Zorunlu Hazırlık öğretiminden muaf sayılırlar. Ayrıca, Almanca YDS sınavından en az 50 puan alan veya Goethe Enstitüsü “Zertifikat Deutsch” sınavından B1 seviyesinde sertifika alan öğrenciler muaf sayılırlar.
ç) Arapça Zorunlu Hazırlık sınıfları için yürütülen hazırlık programı yeterlik sınavında Başarı Notu 100 üzerinden en az 70 (yetmiş) dir. Bu sınavda 100 üzerinden 70 (yetmiş) ve üzerinde not alanlar Zorunlu Hazırlık öğretiminden muaf sayılırlar.
(2) Zorunlu Hazırlık programından muafiyet ile ilgili olarak Sakarya Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde-24 hükümleri uygulanır.
Zorunlu hazırlık programı sınav uygulamaları
MADDE 13 – (1) Başarı notu, öğrencinin zorunlu hazırlık programını başarı ile tamamlayıp tamamlamadığının tespitinde esas alınacak nottur.
(2) Devam zorunluluğunu yerine getirmiş öğrenciler yılsonu sınavına girebilir.
(3) Yılsonu sınavı dört becerinin (yazma, okuma, dinleme, konuşma) ölçüldüğü bir sınavdır.
(4) Öğrencilerin zorunlu hazırlık sınıfında başarılı sayılması için;
a) Yabancı Diller Bölüm başkanlığı tarafından yürütülen hazırlık programı zorunlu olan bölümler için yılsonu sınavından 100 puan üzerinden en az 75 puan alması ve genel not ortalamasının da yine en az 75 olması gerekmektedir.
b) Güz yarıyılı başında yapılan seviye belirleme sınavı sonucunda pre-intermediate düzeyine yerleşen, devam zorunluluğunu sağlayan ve Güz yarıyılı dönem içi notlarının ortalaması en az 65 olan öğrenciler Güz yarıyılı sonu İYS sınavına girebilir. Sınav sonucunda başarılı olan öğrenciler kayıtlı oldukları bölümlere devam edebilir. Herhangi bir nedenle Güz yarıyılı sonu İYS sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı düzenlenmez.
c) Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği tarafından yürütülen hazırlık programı öğrencilerinin zorunlu hazırlık sınıfında başarılı sayılması için yılsonu sınavından Başarı Notu 100 üzerinden en az 80 (seksen) alması ve hiyerarşik derslerin bütünleşik yılsonu ortalamasının da yine en az 80 (seksen) olması gerekmektedir.
ç) Alman Dili ve Edebiyatı ve Çeviribilim Bölümleri tarafından yürütülen hazırlık programı öğrencilerinin zorunlu hazırlık sınıfında başarılı sayılması için yılsonu sınavından Başarı Notu 100 üzerinden en az 65 (altmış beş) alması ve genel not ortalamasının da yine en az 65 olması gerekmektedir.
d) Arapça Zorunlu Hazırlık sınıflarında öğrencilerin başarılı sayılması için genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 (yetmiş) olması gerekmektedir.
(5) Yıl sonu sınavında başarısız olan veya geçerli mazereti nedeniyle yılsonu sınavına giremeyen öğrenciler için,
a) Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yürütülen zorunlu hazırlık programının yılsonu sınavında başarısız olan veya geçerli mazereti nedeniyle yılsonu sınavına giremeyen öğrenciler, bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavında yılsonu sınav hükümleri uygulanır.
b) Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı tarafından yürütülen zorunlu hazırlık programı öğrencilerinden yılsonu sınavında başarısız olan veya Sakarya Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav uygulama esaslarınca geçerli kabul edilen mazereti nedeniyle yılsonu sınavına giremeyen öğrenciler, bölüm tarafından yapılan bir sonraki Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına (SAUPET) girebilirler.
c)Alman Dili ve Edebiyatı ve Çeviribilim Bölümleri tarafından yürütülen hazırlık programının yılsonu sınavında başarısız olan veya geçerli mazereti nedeniyle yılsonu sınavına giremeyen öğrenciler, bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavında yılsonu sınav hükümleri uygulanır.
ç)Arapça Zorunlu Hazırlık sınıfları tarafından yürütülen hazırlık programının yılsonu sınavında başarısız olan veya geçerli mazereti nedeniyle yılsonu sınavına giremeyen öğrenciler, bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavında yılsonu sınav hükümleri uygulanır.
Zorunlu hazırlık programı başarı-başarısızlık değerlendirmesi
MADDE 14 – (1) Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılında kayıtlı oldukları eğitim programlarında öğrenimlerine başlarlar.
(2) Yabancı dil yeterliğini sağlayamayan öğrenciler, kendi bölüm derslerini alamazlar.
(3) Hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrenciler, yeni kaydolan öğrencilerle birlikte bir sonraki öğretim yılı başında açılacak Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girebilirler. Yeterlilik sınavına girmeyen veya girip de başarısız olan öğrenciler, Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını  bir yıl daha tekrar ederler. Tanınan bu ek sürenin sonunda da başarısız olan öğrencilerin 2547 sayılı kanuna göre üniversite ile ilişiği kesilir. İlişiği kesilen hazırlık sınıfı öğrencilerine ilişiklerinin kesildiği tarihi takip eden üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Bu sınavların şekli ve mahiyeti, ilgili birim veya yabancı diller bölüm başkanlığınca belirlenir. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar. Sınavların sonunda başarılı olan öğrencilerin üniversiteye kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz.
(4) Yabancı Diller Bölümü tarafından yürütülen hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrencilere ”Başarı Belgesi” verilir. Bu belgede geçen başarı notu aynı şekilde Erasmus Dil muafiyet belgesi olarak da kullanılabilir.
 
         DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
       İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Eğitimine İlişkin Esaslar
İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı kontenjanı
MADDE 15- (1)  İsteğe Bağlı Hazırlık eğitimi alma hakkı olan bölümleri kazanan öğrenciler, bu haklarını kullanmak için başvuruda bulunabilirler.
(2) Başvuran öğrenciler üniversitenin fiziki imkânları dikkate alınarak Yabancı Diller Bölümü tarafından eğitim-öğretim yılı başlamadan önce belirlenen kontenjanlar dâhilinde eğitime kabul edilirler.
(3) Başvuruların kontenjanı aşması halinde istekli öğrenciler, ÖSYM yerleşme puanı esas alınarak kontenjan dâhilinde hazırlık sınıfına kaydedilirler.
(4) Hazırlık sınıflarına misafir öğrenci kabul edilmez.
(5) Lisansüstü bölümlerden öğrenci kabulü öğrencinin bağlı bulunduğu Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ve Yabancı Diller Bölümünün onayı ile gerçekleşir.  Yabancı Diller Bölümünde öğrenim görecek öğrenciler ilk kayıt oldukları yıl kabul edilir ara yıllarda kabul edilmezler ve kayıtlı oldukları Enstitüden ders alamazlar.
İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı başvuru ve kayıt
MADDE 16- (1)  İsteğe bağlı hazırlık sınıfları için başvurular, Üniversiteye kayıt işlemleri sırasında matbu formlar veya çevirimiçi kayıt yöntemi ile Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır.
(2) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, Yabancı Diller Bölümüne şahsen gelip istenen evrakları teslim etmesi gerekmektedir. Kesin kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine yedek listedeki öğrenciler kesin kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.
İsteğe bağlı hazırlık programında yeterlilik
MADDE 17 –(1)  Lisans programlarına yeni kabul edilen öğrencilerin yabancı dil yeterlilikleri akademik takvimde belirlenen tarihlerde uygulanan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavıyla saptanır.
(2) Yeterlilik sınavında başarı notu 100 üzerinden en az 65 (altmış beş) tir. Bu sınavda 100 üzerinden 65 (altmış beş) ve üzerinde not alanlar veya yabancı dil yeterliliğini YÖK’ün kabul ettiği dil sınavlarından B1 seviyesine denk not alanlar, bölümlerinde verilen İngilizce destekli dersleri almaya hak kazanırlar. Sınavların sonuçları, Erasmus Dil muafiyet belgesi olarak kullanılamaz.
(3) İsteğe bağlı hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez ve eğitimlerine devam ederler.
İsteğe bağlı hazırlık programı sınav uygulamaları
MADDE 18 – (1) Başarı notu, öğrencinin isteğe bağlı hazırlık programını başarı ile tamamlayıp tamamlamadığının tespitinde esas alınacak nottur.
(2) Devam zorunluluğunu yerine getirmiş öğrenciler yılsonu sınavına girebilir.
(3) Yılsonu sınavı dört becerinin (yazma, okuma, dinleme, konuşma) ölçüldüğü bir sınavdır.
(4) Öğrencilerin isteğe bağlı hazırlık sınıfında başarılı sayılması için yılsonu sınavından 100 puan üzerinden en az 65 (B1) puan alması ve genel not ortalamasının da yine en az 65 olması gerekmektedir.
(5) Yılsonu sınavında başarısız olan veya geçerli mazereti nedeniyle yılsonu sınavına giremeyen öğrenciler, bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavında yılsonu sınav hükümleri uygulanır.
İsteğe bağlı hazırlık programlarında başarı ve başarısızlık
MADDE 19 – (1) İsteğe bağlı Yabancı Dil Hazırlık programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılında kendi bölümlerinde verilen İngilizce destekli dersleri almaya hak kazanırlar
(2) Hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrenciler, yeni kaydolan öğrencilerle birlikte bir sonraki öğretim yılı başında açılacak Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girebilirler.
(3) Hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrencilere Yabancı Diller Bölümü tarafından ”Başarı Belgesi” verilebilir. Bu belgede geçen başarı notu aynı şekilde Erasmus Dil belgesi olarak da kullanılabilir. 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler
Bu yönergede yer almayan hususlar
MADDE 20 – (1)  Bu Yönergede yer almayan hususlar hakkında “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapan Yükseköğretim Kurumları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 21– (1)  Bu Yönerge hükümleri 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1)  Bu yönerge hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.