Ana Sayfa
Öğrenci İşleri
Senato Esasları

Senato Esasları

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMALARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN SENATO ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Senato Esaslarının amacı, Üniversite ortak zorunlu yabancı dil derslerinin, isteğe bağlı hazırlık ve zorunlu hazırlık sınıflarının eğitim- öğretim ve sınav yönetmeliğinin belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge; Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü bünyesinde olan üniversite ortak zorunlu yabancı dil derslerinde ve isteğe bağlı ve zorunlu hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretimin amaçlarına, uygulanmasına, sınavlarına, eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14'üncü ve 49'uncu maddeleri ile 29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-  Bu Yönergede geçen;

a) Hazırlık sınıfı: Üniversitenin Yabancı Diller Hazırlık Sınıflarını,

b) İlgili birimler: Yabancı dil hazırlık sınıflarını bir fakülte çatısı altında organize eden ve kendi bölümünün öğrencilerine yabancı dil hazırlık eğitimi veren birimleri,

c) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı: Sakarya Üniversitesinde eğitim dili Türkçe olan ancak kendi istekleri ile yabancı dil öğrenmek isteyen öğrenciler için düzenlenen yabancı dil hazırlık sınıflarını,

ç) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Sakarya Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,

f) Yabancı Diller Bölümü: Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünü,

g) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı: Sakarya Üniversitesi’nde eğitimin tamamen bir yabancı dilde yürütüldüğü ya da derslerinin %30 oranında bir yabancı dilde yapıldığı programlar için düzenlenen yabancı dil hazırlık sınıflarını,

ğ) Ortak zorunlu yabancı dil dersi: Öğretim dili Türkçe olan bir yükseköğretim programına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan İngilizce dersini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Diller Hazırlık Eğitim ve Öğretimine İlişkin Esaslar

Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi

MADDE 5 – (a) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi; öğrencilere yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu kavrayabilme, yazılı ve sözlü olarak kendilerini kültürel ve sosyal hayatta yeterince ifade edebilme becerisini kazandırmak üzere, Avrupa Ortak Dil Referansı (CEFR) çerçevesinde verilir.

(b) Yabancı dil hazırlık eğitimi programları Yabancı Diller Bölümü tarafından düzenlenir. Hazırlık sınıfları akademik takvimi Yabancı Diller Bölümü önerisi üzerine Senatonun onayı ile belirlenir ve uygulanır.

(c) Hazırlık sınıfında öğretim yarıyıl esasına göre yıllık yapılır. Bir öğretim yılı iki yarıyıldan oluşur. Haftalık ders saatleri en az yirmi saat olarak düzenlenir. Gerekli hallerde, Rektörlük onayı ile cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

(ç) Hazırlık eğitimine kayıt yaptıran öğrenciler için hazırlık eğitimi derslerine devam zorunludur. Öğrencinin, öngörülen toplam yıllık ders saatinin %85 'ine devam etmesi gerekmektedir, aksi halde devamsızlıktan kalır. Mazeret ve rapor süreleri devamsızlıktan sayılır. Ancak, sağlık raporunun heyet raporu olması durumunda belirtilen süre toplam devamsızlıktan düşülür.

(d) Devamsızlıktan kalan öğrenciler derslere devam edemez, yılsonu sınavına ve bütünleme sınavına alınmaz.

 (e) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olan öğrenciler, kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının katkı payını/öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenen süreler içinde ödemek zorundadır.

(f) Hazırlık eğitimine kayıt yaptıran öğrenciler bu süre içerisinde kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarından ders alamazlar.

(g) Yabancı dil hazırlık sınıflarına misafir veya dinleyici özel öğrenci kabul edilmez.

(ğ) Yabancı dil hazırlık eğitimi süresi en çok iki yıldır.

Yeterlilik sınavı

MADDE 6 – Ön lisans ve lisans programlarına kabul edilen öğrenciler, eğitim öğretim yılı başında, İngilizce dil düzeylerinin kayıtlı oldukları eğitim öğretim programlarının öngördüğü seviyede olup olmadığını belirlemek üzere, Yabancı Diller Bölümü tarafından İngilizce Yeterlilik Sınavına tabi tutulurlar. Yeterlilik sınavı tek bir sınav şeklinde veya iki aşamalı olarak da uygulanabilir. Bu sınavların nasıl uygulanacağı ve içeriğinin ne şekilde olacağı Yabancı Diller Bölümünün kararı ile belirlenir ve öğrencilere güz yarıyıl başında bildirilir. Bu sınavın muadili olarak eğer gerek görülürse, ilgili birimlerin ve Yabancı Diller Bölümü Başkanı ve öğretim elemanlarından oluşan bir komisyonun önerisi ve Senato kararı ile yeterlilik sınavı için YÖK tarafından denkliği kabul edilen uluslararası sınavlardan biri uygulanabilir. Yeterlilik sınavı için mazeret sınavı düzenlenmez.

Düzey belirleme Sınavı

MADDE 7 – (a) Düzey belirleme sınavı, hazırlık eğitim-öğretimine kayıt olan öğrencilerin yabancı dil seviyelerini ölçmek ve bu değerlendirme sonucunda öğrencileri aynı seviyeden oluşan sınıflara yerleştirebilmek için yapılır. Öğrenciler düzeylerine göre başlangıç, orta ve üst düzeylerden oluşan gruplara ayrılır.

(b) Gruplar kendi içinde farklı gruplara ayrılabilir. İlk iki hafta sonunda, ilgili ders sorumlularının önerisi ile gruplar arasında geçiş yapılabilir. Bu geçişlerde grup değiştirmeyen, ancak bulunduğu grubun düzeyinin altında veya üstünde kalan öğrencilerin birinci ara sınavından sonra gerekli görüldüğü takdirde grubu değiştirilebilir ve yine birinci dönem sonunda seviyelerine göre tekrar sınıflar oluşturulabilir. Hiçbir değişiklik sadece öğrencinin talebi ile yapılmaz. Seviye tespit sınavına girmeyen öğrencinin kaydı doğrudan başlangıç grubuna yapılır. Örgün ve ikinci öğretim öğrencileri ait oldukları grupların ders programına tabi olurlar.

Mazeret sınavı

MADDE 8 – (a) Öğrencilerin mazeretleri nedeniyle ara sınav, yılsonu sınavı ve bütünleme sınavına katılmaması durumunda mazeretli sayılmasına Senato tarafından belirlenen esaslara göre Yabancı Diller Bölümünce karar verilir. Mazeretler kabul edilip mazeret sınavı hakkı tanınan öğrenciler sınav haklarını Yabancı Diller Bölümünce belirlenen gün, yer ve saatte kullanır.

(b) Mazeretlere ilişkin başvurular belgeleriyle birlikte, mazeretin bitimini izleyen üç iş günü içerisinde yazılı olarak Yabancı Diller Bölümüne yapılır. Bu süre geçtikten sonra yapılan mazeret başvuruları hakkında işlem yapılmaz.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 9 – Öğrenci, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 iş günü içinde ilgili birime yazılı olarak başvurarak, sınavlarının değerlendirilmesinde hata yapılıp yapılmadığına dair inceleme isteyebilir. Başvuru üzerine, yapılacak inceleme sonucunda hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak, gerekli düzeltme yapılır. Bu sürenin bitiminden sonra hiçbir not değişikliği talebi işleme alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimine İlişkin Esaslar

Kayıt

MADDE 10 – (a) Öğretiminin tamamen veya en az %30 yabancı dille verileceği taahhüt edilen programlarda hazırlık sınıfı uygulaması zorunludur. 

 (b) Zorunlu hazırlık eğitimi öngörülen öğrencilerin kayıt işlemleri, duyurulan kayıt haftası süresince Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Yabancı Diller Bölümü tarafından yürütülür.

Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muafiyet

MADDE 11–  Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülen öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf sayılabilmeleri için aşağıda sayılan şartlardan en az birini yerine getirmiş olmaları gerekir:

a) Öğretim yılı başında Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan yabancı dil yeterlilik sınavından 100 puan üzerinden 75 (B2) veya üstü puan almak.

b) YÖK tarafından denkliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından B2 veya üstü düzeyde başarı belgesi olan ve elektronik sorgulama yapılabilen sınav sonuç belgesine sahip olmak. Bölüm tarafından başvurusu uygun bulunan öğrencilerden YÖK tarafından denkliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından B2 veya üstü düzeyde başarı belgesi ibraz edenlere EK-1'de verilen tabloya göre uygulama yapılır. Harfli not verilmez.

c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğretimini bu kurumlarda tamamlamış olmak,

 (ç) Üniversitenin zorunlu hazırlık uygulanan, dil ve edebiyat, mütercim tercümanlık, çeviribilim, yabancı dil eğitimi bölümleri öğrencileri için ilgili birimler, Senato kararları doğrultusunda farklı muafiyet puanları isteyebilir.

Sınavlar ve notlar

MADDE 12 – (a) Sınavlar; kısa sınavlar, ara sınavlar, yılsonu sınavı ve bütünleme sınavlarından oluşup, dört beceriyi ölçen yazılı ve sözlü olarak yapılabilir.

(b) Yıl içi değerlendirmesi; ara sınavlar, her iki dönemde ikişer yazılı ve ikişer sözlü sınav, kısa sınavlar, ödev ve projelerden oluşur. Bunların oranları Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir, güz dönemi başında öğrencilere bildirilir. Öğrencinin yılsonu sınavına girebilmesi için yıl içi değerlendirme sonucunda oluşan notun aritmetik ortalamasının 100 puan üzerinden en az 65 olması gerekmektedir.

(c) Yılsonu sınavına, devam zorunluluğunu ve yıl içi 100 puan üzerinden 65 ortalama şartını yerine getirmiş öğrenciler girebilir. Yılsonu sınavı dört becerinin (yazma, okuma, dinleme, konuşma) ölçüldüğü bir sınavdır.  Öğrencilerin zorunlu hazırlık sınıfında başarılı sayılması için yılsonu veya bütünleme  sınavından 100 puan üzerinden en az 75 (B2) puan almak zorundadır.

 (ç) Devam zorunluluğunu yerine getirmemiş öğrenciler bütünleme sınavına alınmaz.

 (d) Üniversitenin zorunlu hazırlık uygulanan, dil ve edebiyat, mütercim tercümanlık, çeviribilim, yabancı dil eğitimi bölümleri öğrencileri için ilgili birimler, Senato kararları doğrultusunda farklı başarı notları isteyebilirler.

Başarılı ve başarısız öğrenciler

MADDE 13 – (a) Zorunlu hazırlık sınıfı öngörülen öğrencilerden yeterlilik sınavında ya da hazırlık sınıfları yılsonu sınavında başarılı olan öğrencilerin ilgili programlarının birinci sınıflarına kaydı yapılır. Başarısız öğrenciler, yabancı dil yeterliğini sağlamadan kendi bölüm derslerini alamazlar.

(b) Zorunlu hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrencilere Yabancı Diller Bölümü tarafından başarı belgesi verilir

(c) Hazırlık sınıfları süresince yabancı dil yeterliliğini EK1’de belirtilen sınavlar aracılığıyla sağlayan öğrenciler izleyen akademik dönemde kayıtlı bulunduğu bölüm/program derslerini alabilir.

(d) Zorunlu hazırlık uygulaması olan, kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren önlisans, lisans ve lisansüstü programına kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık eğitimini iki yıl içerisinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen önlisans ve lisans öğrencileri kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Eğitimine İlişkin Esaslar

İsteğe bağlı hazırlık sınıfı kontenjanı

MADDE 14 – (a) Her eğitim-öğretim yılı için isteğe bağlı hazırlık sınıflarına alınacak öğrencilerin bölümlere göre dağılımı kayıt işlemlerinin başlangıcından önce Yabancı Diller Bölümünün önerisi üzerine Rektörlük onayı ile belirlenir. Bir bölüm için belirlenen kontenjanın % 50’si dolmaz ise, o bölüm için o yıl yabancı dil hazırlık programı açılmayabilir ve ilgili bölüme ait kontenjan diğer bölümlere aktarılabilir. Konu ile ilgili düzenleme Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılır.

(b) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimine başvuruların belirlenen kontenjanı aşması halinde, istekliler ilgili bölüme ait ÖSYM yerleşme puanı esas alınarak kontenjan sınırları içinde hazırlık sınıfına kaydedilir.

Başvuru ve kayıt

MADDE 15 – İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarına başvurular kayıt işlemleri sırasında, Yabancı Diller Bölümü tarafından hazırlanan matbu formlar aracılığı ile yapılır.

İsteğe bağlı hazırlık sınıfından muafiyet

MADDE 16–  İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülen öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf sayılabilmeleri için aşağıda sayılan şartlardan en az birini yerine getirmiş olmaları gerekir:

a) Öğretim yılı başında Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan yabancı dil yeterlilik sınavından 100 puan üzerinden 65 (B1) veya üstü puan almak.

b) YÖK tarafından denkliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından B1 veya üstü düzeyde başarı belgesi olan ve elektronik sorgulama yapılabilen sınav sonuç belgesine sahip olmak. Bölüm tarafından başvurusu uygun bulunan öğrencilerden YÖK tarafından denkliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından B1 veya üstü düzeyde başarı belgesi ibraz edenlere EK-1'de verilen tabloya göre uygulama yapılır. Harfli not verilmez.

c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğretimini bu kurumlarda tamamlamış olmak,

Eğitim-öğretim

MADDE 17 – (a) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim-öğretim süresi yarıyıl esasına göre yıllık olarak düzenlenir ve toplam bir öğretim yılıdır.

(b) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı tekrar edilemez.

(c) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olan öğrenci, öğretimin başlamasından en geç yedi iş günü sonra dilekçe ile hazırlık sınıfından ayrılabilir. Bu süreyi geçenler hazırlık sınıfından ayrılamazlar.

 Sınavlar ve notlar

MADDE 18 – (a) Sınavlar; kısa sınavlar, ara sınavlar, yılsonu sınavı ve bütünleme sınavlarından oluşup, dört becerinin ölçüldüğü yazılı ve sözlü olarak yapılabilir.

(b) Yıl içi değerlendirmesi; ara sınavlar, her iki dönemde ikişer yazılı ve ikişer sözlü sınav, kısa sınavlar, ödev ve projelerden oluşur. Bunların oranları Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir, güz dönemi başında öğrencilere bildirilir. Yılsonu sınavına girebilmesi için yıl içi değerlendirme sonucunda oluşan notun aritmetik ortalamasının 100 puan üzerinden en az 65 olması gerekmektedir.

(c) Yılsonu sınavına, devam zorunluluğunu ve yıl içi 65 ortalama şartını yerine getirmiş öğrenciler girebilir. Yılsonu sınavı dört becerinin (yazma, okuma, dinleme, konuşma) ölçüldüğü bir sınavdır.  Öğrencilerin isteğe bağlı hazırlık sınıfında başarılı sayılması için yılsonu veya bütünleme  sınavından 100 puan üzerinden en az 65 (B1) puan almak zorundadır.

(ç) Devam zorunluluğunu yerine getirmemiş öğrenciler bütünleme sınavına alınmaz.

Başarılı ve başarısız öğrenciler               

MADDE 19 – (a) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrencilere Yabancı Diller Bölümü tarafından başarı belgesi verilir.

(b) Yılsonu veya bütünleme  sınavından 100 puan üzerinden en az 65 (B1) puan alan öğrenciler kayıtlı olduğu programda yabancı dilde verilen dersleri alabilme hakkı kazanırlar.

(c) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenci, kayıt yaptırdığı programa devam edebilir. Bu öğrencinin, yılsonu veya bütünleme sınavı sonunda genel başarı notu 50-64 arasında ise bölümünde okutulan zorunlu yabancı dil eğitiminden muaf olur, ancak kayıt olduğu programda yabancı dilde verilen dersleri alamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Derslerine İlişkin Esaslar

Ortak zorunlu yabancı dil dersleri

MADDE 20 – Ortak zorunlu yabancı dil derslerini verecek öğretim elemanları fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarının talebi üzerine Yabancı Diller Bölümünce görevlendirilir ve yürütülür, Yabancı Diller Bölümü dışında başka bir birim bu görevi üstlenemez.

Ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet

MADDE 21 – (a) Her yıl öğretim yılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte Yabancı Diller Bölümü tarafından yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavdan 100 puan üzerinden 50 ve yukarı puan alan öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf olurlar.

(b) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan bu dersleri almış ve başarılı olmuş öğrenciler de ortak zorunlu yabancı dil dersinden, durumlarını belgelemek şartıyla, yazılı olarak muaf sayılma talebinde bulunabilir.

(c) Öğrencinin, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyetine ilişkin kararlar, kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulu ve Yabancı Diller Bölümü onayıyla verilir.

(d)  Muafiyet şartlarını yerine getirmeyen öğrenciler bu dersleri almak ve başarmak zorundadırlar.

Sınavlar ve notlar

MADDE 22 – (a) Sınavlar; kısa sınavlar, ara sınavlar, yılsonu sınavından oluşur.

(b) Yıl içi değerlendirmesi; ara sınav, kısa sınavlar, ödevlerden oluşur. Bunların oranları Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir, güz dönemi başında öğrencilere bildirilir. Yılsonu sınavına girebilmesi için yıl içi değerlendirme sonucunda oluşan notun aritmetik ortalamasının 100 puan üzerinden en az 50 olması ve devam zorunluluğu şartını sağlamış olması gerekmektedir, aksi durumda Yılsonu sınavına giremez ve bu dersten başarısız sayılır.

(c) Öğrenciler yılsonu sınavından 100 puan üzerinden en az 50 (A2) puan almak zorundadır.

(ç) Üniversite Ortak Seçmeli Derslerinin içerisine Üniversitemiz öğrencilerinin dil seviyeleri, en az "Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programında" belirlenen Orta Düzey (Bl) seviyesinde ulaştırmak amacıyla ileri İngilizce dersi ilave edilebilir.

Başarılı ve başarısız öğrenciler               

MADDE 23 – (a) Öğrenciler yılsonu sınavından 100 puan üzerinden en az 50 (A2) puan aldıklarında bu dersten başarılı sayılırlar.

(b) Yılsonu sınavından istenen asgari notu alamayan öğrenciler bu dersleri tekrar almak ve başarmak zorundadırlar.

Destek Programları (Dönem içi Kurslar ve Yaz Kursları)

Madde 24- Yabancı Diller Bölümü tarafından, üniversite öğrencilerinin dil becerilerinin artırılması amacıyla Üniversite bünyesinde olan kurumlarla işbirliği yapılarak akademik yıl içinde dil becerilerini artırmak isteyen veya akademik yılsonunda başarılı olamayan yabancı dil hazırlık öğrencileri ve ortak zorunlu yabancı dil dersleri alan öğrenciler için Bütçe Kanunu ve Bütçe Uygulama Talimatlarıyla öngörülen koşullar çerçevesinde, dil becerilerinin geliştirilmesi veya yabancı dil hazırlık muafiyet sınavına hazırlık amaçlı isteğe bağlı ücretli yıl içinde veya yaz döneminde İngilizce Destek Programları açılabilir. Bu programların düzenlenmesini ve yürütmesini Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı sağlar. Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının dışında hiçbir birim İngilizce Destek Programı düzenleyemez ve yürütemez.

Yürürlük

Madde 25 -Bu esaslar Sakarya Üniversitesi Senatosu'nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

 Madde 26-Bu esasları Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.                                                                                

EK-1: İNGİLİZCE SINAVI, DÜZEYLER,  YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HARFLİ NOT KARŞILIKLARI

Fotoğraflar